Agenda ALV 2019 - Website van SV KennemerRand

Logo KennemerRand
Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Agenda ALV 2019

Lees verder > Lees verder HOME
Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 mei 2019

Het bestuur van SV KennemerRand nodigt je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op donderdag 9 mei 2019.
De vergadering vindt plaats in WIJ de Luifel, Herenweg 96, 2101 MP Heemstede en begint om 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur.
      
Agenda

19:30 uur Veerkracht, de natuurlijke weerstand tegen stress

Michael Portzky geeft in deze video-lezing antwoord op vragen over de oorzaken en gevolgen van stress.
In Nederland en Vlaanderen verschijnen er steeds vaker zorgwekkende berichten over de gevolgen van stress; van verzuim tot burn-out, van depressie tot zelfs zelfdoding. Het van nature positieve stresssysteem dat ervoor zorgt dat mensen als soort kunnen overleven, heeft in de huidige tijd voor veel mensen fatale gevolgen. Wat zijn hiervan de oorzaken?
Wat kun je doen tegen de gevolgen van stress? Wat doet stress met lichaam en geest?
Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale veerkracht en hoe kan dit helpen tegen stress?
      
20:15 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering                                                 
 1. Opening en vaststelling agenda      
 2. Mededelingen      
 3. Ingekomen stukken      
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 mei 2018
 5. Jaarverslag 2018-2019      
 6. Financieel verslag 2018-2019 door de penningmeester *)      
 7. Verslag kascommissie      
 8. Benoeming kascommissie      
 9. Begroting 2019-2020 door de penningmeester      
 10. PR-zaken      
 11. Verslag reiscommissie      
 12. Afscheid voorzitter      
 13. Benoeming bestuur  **)      
 14. W.v.t.t.k.      
 15. Rondvraag ***)      
 16. Sluiting
             
*)
Gelieve vragen over financiën vóór 2 mei a.s. schriftelijk in te dienen bij de penningmeester via penningmeester@kennemerrand.nl  of Jacobijnestraat 48, 2011 TH  Haarlem
                                                            
**)      
 • Marcel van Wonderen; voorzitter sinds 2013, aftredend in 2019; niet herkiesbaar
 • Koen Hofman, penningmeester sinds 2016; aftredend in 2019; herkiesbaar
 • Rieteke van Zalen-Sprock, algemeen bestuurslid en tevens voorzitter reiscommissie sinds 2016, aftredend in 2019; herkiesbaar

Het bestuur stelt voor als nieuwe voortzitter Albert van Hattum, lid sinds 1996.
                                                           
***)                   
Vragen kunnen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
                                                            
We hopen je te zien op 9 mei,
Het bestuur van SV KennemerRand
                                                            
Aanmelden
Via de website www.kennemerrand.nl, kun je je aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering.
Ca. 2 weken voorafgaand aan de vergadering zullen dan alle jaarstukken per e-mail worden toegezonden.
      
Als je niet aanwezig kunt zijn op de Algemene Ledenvergadering, maar wel de jaarstukken per e-mail wilt ontvangen, stuur dan een verzoek aan ledenadministratie@kennemerrand.nl.  

SV KennemerRand @2019      Bijgewerkt op 14-6-2019

Terug naar de inhoud